Language Assistance Services

To accommodate you and your family with interpretive needs and to eliminate potential language barriers between doctors, nurses, and staff, we provide language assistance that will help you get the most from your hospital stay.

Interpreters

For limited and non-English Speaking Patients, bilingual family members and Sierra View Medical Center (SVMC) staff can assist in interpretation for common communication. However, to ensure effective communication at key times during the care process, a healthcare professional will offer a patient an on-site qualified interpreter. Any patient or family member that has the patient’s consent may also request this service.

Communication Aids

Devises to accommodate American Sign Language (ASL) are available for the deaf and hearing impaired. If video and telephone interpreting services are needed, hospital staff and/or nurses will provide Healthcare Interpreter Network (HCIN) equipment. A Telecommunication Device for the Deaf (TDD) is also available upon request for hearing impaired patients.

Language Assistance Policy

For information on our Interpretive Services Language Assistance Policy, please click HERE.

Para obtener información sobre nuestros servicios de interpretación, haga clic aquí.

Language Assistance Services

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-559-784-1110 ext. 2600.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-559-784-1110 ext. 2600.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-559-784-1110 ext. 2600.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-559-784-1110 ext. 2600.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-559-784-1110 ext. 2600.

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس - 1-559-784-1110 ext. 2600.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-559-784-1110 ext. 2600.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-559-784-1110 ext. 2600.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم (رقم 1-559-784-1110 ext. 2600.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-559-784-1110 ext. 2600.

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-559-784-1110 ext. 2600.

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-559-784-1110 ext. 2600.

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-559-784-1110 ext. 2600.

ียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-559-784-1110 ext. 2600.